Sprawy kancelaryjne

Opublikowano

 Poniedziałki, Wtorki, Czwartki, Piątki
16:00 – 17:30

W środy, soboty i niedziele kancelaria jest nieczynna.


Sakrament Chrztu Świętego

1.Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.

2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).

4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:
a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
b) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii;
c) zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).

5. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:
a) ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić);
b) katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
c) młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

6. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

7. Chrzty w naszej parafii odbywają się w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy o godzinie 13:00 oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

8. Przygotowanie katechetyczno-liturgiczne rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem o godzinie 19:00.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstwić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


Sakrament Małżeństwa

1. Wymagania wobec narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa:
a) stan wolny;
b) ukończone 18 lat dla mężczyzny i 18 lat dla kobiety;
c) przygotowanie katechetyczne:

• ukończenie katechezy szkolnej w zakresie maturalnym lub ukończenie katechezy przedmałżeńskiej oraz potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej;

• z katechezy przedmałżeńskiej można korzystać w dowolnej parafii, np. u nas (w terminach specjalnie ogłaszanych) lub w parafii z katechezą ciągłą (np. św. Maksymiliana przy ul. Tatrzańskiej, Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Sienkiewicza i innych).

2. Trzy miesiące przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (w tej parafii, w której ma być ślub) celem spisania protokołu badania kanoniczno-duszpasterskiego z następującymi dokumentami:
a) odpis aktu chrztu (metryka chrztu; jest ważna przez 3 miesiące od daty wystawienia) z wypisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
b) dowód osobisty
c) świadectwo ukończenia nauki religii (maturalne) lub katechezy przedmałżeńskiej;
d) wdowcy: akt zgonu poprzedniego współmałżonka.

3. Prawo Kanoniczne postanawia (kan. 1071), że nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte według prawa państwowego i przy małżeństwie osoby, którą wiążą naturalne obowiązki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikające z poprzedniego związku.

4. Po zakończeniu przygotowania do ślubu i wygłoszeniu zapowiedzi, ślub może odbyć się, za zgodą własnego proboszcza, poza miejscem zamieszkania (na podstawie licencji).

5. Przy ślubie potrzebne są dwie dorosłe osoby jako świadkowie (z dowodami osobistymi).

6. Świątynia nie jest miejscem przyjmowania życzeń po ślubie.

7. Fotografowanie i filmowanie należy wcześniej uzgodnić z duszpasterzem.

Zgodnie z nowym prawem „Konkordatowym”, sakrament małżeństwa może być jednocześnie kontraktem cywilnym, a kapłan asystujący przy ślubie może pełnić funkcję urzędnika państwowego. Po złożeniu przysięgi małżeńskiej nowożeńcy i świadkowie podpisują dokumenty państwowe, które zanoszone są do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli ktoś sobie życzy może oczywiście według starego systemu, najpierw odbyć ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego, a później w kościele zawrzeć sakramentalny związek małżeński.


Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki (kościelny) przysługuje zmarłemu chrześcijaninowi, który prowadził życie katolickie. Nie można pochować po katolicku: notorycznych odstępców od wiary, heretyków, schizmatyków i jawnych grzeszników, chyba, że przed śmiercią okazali znaki pokuty, skruchy.

W kancelarii parafialnej zmarłego należy okazać:
1. odpis Aktu Zgonu z USC;
2. kartkę z biura cmentarza dla kościoła odprawiającego nabożeństwo pogrzebowe lub z cmentarzy nie kościelnych, kwit opłaty za grób;
3. potwierdzenie przyjętych przed zgonem sakramentów, jeśli zmarły był w nie zaopatrzony.

Każdy wierny, albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb niż własny kościół parafialny zmarłego. Potrzebna jest jednak zgoda zarządzającego tym kościołem oraz zawiadomienie własnego proboszcza (w kancelarii należy przedstawić pismo od własnego proboszcza do parafii pogrzebu).

Z naszego kościoła w pogrzebie na cmentarzu, oprócz kapłana odprawiającego nabożeństwo, może brać udział ministrant z krzyżem.

Udział organisty w nabożeństwie w kaplicy pogrzebowej należy uzgodnić na cmentarzu.


Zamawianie Mszy św.

1. Msza św. jest „szczytem i źródłem” całego kultu Bożego. W związku z jej szczególną rolą sprawujemy ją często w różnych intencjach jako „Msze św. dziękczynne”, „Msze św. za zmarłych”, <spanclass=yellow>”Msze św. w intencjach żywych” i inne. Nie jest rzeczą wskazaną łączyć Mszy św. za zmarłych i żywych. Wskazane jest zamówienie Mszy św. z okazji różnych rocznic np.: „18 rocznicy urodzin”, „Jubileuszu małżeństwa”, „Rocznicy odzyskania niepodległości”, „Wyboru Ojca św.” Również w szczególnych momentach dla rodziny np.: „O szczęśliwy przebieg operacji matki”, „O pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości”, „O szczęśliwe rozwiązanie dla żony”. Także różne grupy parafian lub organizacje mogą się jednoczyć we wspólnej modlitwie zamawiając Mszę św. w intencji np.: „Członków Żywego Różańca”, „Mieszkańców bloku przy ulicy….”, „Pracownicy sklepu, zakładu lub firmy w intencji…. chorej koleżanki”. Należy unikać wymieniania zbyt wielu nazwisk osób, za które chcemy ofiarować Mszę św.

2. W miarę możliwości na Mszy św. powinni być obecni zamawiający ją lub grupa powiązana z przedstawioną intencją (rodzina zmarłego, członkowie grupy parafialnej, przyjaciele jubilata).

3. Chwalebną jest rzeczą przystąpić do Komunii św. by w sposób pełny w niej uczestniczyć.

4. Należy się liczyć z faktem, że niekiedy terminy Mszy św. są ograniczone. Trzeba więc wcześniej udać się do kancelarii parafialnej i zamówić Mszę św. lub zarezerwować termin.

5. Zamówić Mszę św. można w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania lub w niedzielę po Mszach św.

6. W naszej parafii przyjmujemy Msze św. tzw. „Gregoriańskie”. Jednak prosimy dużo wcześniej konsultować się w kancelarii, by odpowiednio zaplanować godziny sprawowania tych Mszy św.


Inne sprawy kancelaryjne

Do Sakramentu Bierzmowania młodzież przygotowuje się w III klasie gimnazjum. Spotkania odbywają się w wybrane niedziele po Mszy Św. o 18:00.

„Wypominki” to nazwa specjalnego nabożeństwa za zmarłych, podczas którego wyczytywana jest lista imion lub nazwisk zamarłych osób, które chcemy polecać Bogu. Istnieją tzw. „Wypominki roczne” i „Wypominki listopadowe”. W naszym kościele „Wypominki roczne” odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 8:45. Natomiast „Wypominki listopadowe” codziennie przez miesiąc czasu o godzinie 17:30. W „Wypominkach listopadowych” ze względu na dużą ilość nazwisk, czytana jest codziennie tylko pewna ich część. Nazwiska te co jakiś czas będą oczywiście powtarzane. Nazwiska należy napisać na kartce i wraz z dobrowolną ofiarą przynieść do kancelarii lub do zakrystii w każdą niedzielę po Mszy św.